Beslutsfattande

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i församlingen. Kyrkofullmäktige fattar beslut om bl.a. församlingens budget, renoveringar och byggnadsprojekt och tillsättande av tjänster. Kyrkofullmäktige väljs av församlingsmedlemmarna och mandatperioden är 4 år. Kyrkofullmäktige består av 11 ordinarie medlemmar. Fram till slutet av 2022 är kyrkofullmäktiges ordförande Marit Ingves, och viceordförande Peggy Andersson-Sihvonen.

Kyrkoråd

Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige och mandatperioden är 2 år. Vår församling avviker från de flesta övriga finländska församlingar på så sätt att kyrkorådet leds av en förtroendevald som är kyrkorådets viceordförande. I de finländska församlingarna är det allt som oftast kyrkoherden som fungerar som kyrkorådets ordförande, men pga vår starka koppling till Sverige så följer vi den svenska kutymen att kyrkoherden inte är ordförande för kyrkorådet. Med andra ord har vårt kyrkoråd inte en ordförande, utan leds av viceordförande. 

Till kyrkorådets uppgifter hör bl.a. att verkställa kyrkofullmäktiges beslut, att bevaka församlingens intresse, att leda förvaltningen och skötseln av församlingens ekonomi och egendom och att främja församlingens andliga liv. Kyrkorådet bereder de ärenden som behandlas av kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet består av viceordförande, kyrkoherden och 6 övriga medlemmar. Varje medlem har en personlig suppleant. Fram till slutet av 2022 är kyrkorådets viceordförande Kristian Thulesius, och hans ersättare är Mikael Carlson.